bannsuay.com=> ต้องการขายบ้าน

ฝากขายบ้าน,ต้องการขายบ้านฝากขายบ้าน,ต้องการขายบ้าน

ฝากขายอสังหาริมทรัพย์กับเรา
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จนกว่าจะขายได้             

 
เอกสารที่ใช้ในการแต่งตั้งตัวแทนขาย "แบบเอ็กซ์คลูซีฟลิสติ้ง ( Exclusive Listing )"
1.สำเนาโฉนดที่ดิน ของผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง ของผู้ฝากขาย
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝากขาย 
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฝากขาย 
4.สำเนาสัญญาซื้อขาย ที่ดิน(ทด13)
 ประโยชน์ที่ผู้ขายจะได้   จากการใช้นายหน้ามืออาชีพ
●     สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง                                                    
●     ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
●     ตัดปัญหาเรื่องจุกจิงกวนใจ                                                                    
●     ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องตั้งราคาขายที่เหมาะสม                                            
●     มีมืออาชีพช่วยทำการตลาดหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
●     มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม                                              
●     มีมืออาชีพช่วยเจราจาต่อรองได้ในราคาที่เหมาะสม
●     มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง                                  
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
●     มีมืออาชีพช่วยเตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีโอน   ให้อย่างแม่นยำ
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์                  
●     มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
●     มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
●     ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้   จากการใช้นายหน้า
●     สะดวกและประหยัดเวลา                                                                              
●     ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล                                                                     
●     ได้รับข้อมูลทรัพย์สินโดยละเอียด
●     ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ                                                                
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องประโยชน์จากการใช้พื้นที่
●     มีมืออาชีพช่วยเจราต่อรองให้ซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม                                    
●     มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง                                                        
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตอนจดทะเบียนนิติกรรม                    
●     ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนนิติกรรม
●     มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน                  
●     มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
●     ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง   ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร
 ฝากขายบ้าน,ต้องการขายบ้าน